CUSHN191-HAM_tartan_check_vintage_hamish_owl_cushion